Author


All posts by Градинка Росица

Завршна сметка 2016


Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен Биланс Посебни податоци Структура на приходи
read more

Завршна сметка 2016


Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен биланс Посебно податоци Структура на приходи
read more

Завршна сметка 2016 година


Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен биланс Посебни податоци Структура на приходи
read more

Објект „Кокиче“ од 1 Декември 2016 година е префрлен во потполно реновиран и адаптиран простор во ОУ „Ѓорче Петров“


Во еден современ, модерен и по сите нормативи уреден простор во својата 51 година од своето постоење,...
read more

Решение за употреба на детски списанија и прирачници – донесени по донесување на ПРОГРАМАТА ЗА РАНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ


* Решение за употреба на детски списанија и прирачници – донесени по донесување на ПРОГРАМАТА ЗА РАНО...
read more

Линк до решенијата за детски списанија и прирачници


За пристап до решенјата во можноста search која се наоѓа во десниот горен агол озачена со икона во вид на лупа ,...
read more