Category Archives: Новости


Завршни сметки 2017 ЈОУДГ „РОСИЦА“ Ѓорче Петров – Скопје


БИЛАНСИ 603 БИЛАНСИ 787 БИЛАНСИ 903 ДРУГО 603 ДРУГО 787 ДРУГО 903

read more

Завршна сметка 2016


Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен Биланс Посебни податоци Структура на приходи

read more

Завршна сметка 2016


Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен биланс Посебно податоци Структура на приходи

read more

Завршна сметка 2016 година


Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен биланс Посебни податоци Структура на приходи

read more

Објект „Кокиче“ од 1 Декември 2016 година е префрлен во потполно реновиран и адаптиран простор во ОУ „Ѓорче Петров“


Во еден современ, модерен и по сите нормативи уреден простор во својата 51 година од своето постоење, Објектот „Кокиче“ продолжи да работи за успешна реализирајќи ја воспитно-обрзовната, воспитно-згрижувачка, здравствено-превентивна и социо-културна дејност со  предучилишните деца од Општина Ѓорче Петров.

read more

Линк до решенијата за детски списанија и прирачници


За пристап до решенјата во можноста search која се наоѓа во десниот горен агол озачена со икона во вид на лупа , впишете – решенија и ќе Ве пренасочи до скенираните документи. Со почит ЈОУДГ „РОСИЦА“

read more