Објект „Кокиче“ од 1 Декември 2016 година е префрлен во потполно реновиран и адаптиран простор во ОУ „Ѓорче Петров“


Во еден современ, модерен и по сите нормативи уреден простор во својата 51 година од своето постоење, Објектот „Кокиче“ продолжи да работи за успешна реализирајќи ја воспитно-обрзовната, воспитно-згрижувачка, здравствено-превентивна и социо-културна дејност со  предучилишните деца од Општина Ѓорче Петров.

Напишете коментар