Author


All posts by Градинка Росица

Завршни сметки 2017 ЈОУДГ „РОСИЦА“ Ѓорче Петров – Скопје


БИЛАНСИ 603 БИЛАНСИ 787 БИЛАНСИ 903 ДРУГО 603 ДРУГО 787 ДРУГО 903
read more

Завршна сметка 2016


Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен Биланс Посебни податоци Структура на приходи
read more

Завршна сметка 2016


Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен биланс Посебно податоци Структура на приходи
read more

Завршна сметка 2016 година


Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен биланс Посебни податоци Структура на приходи
read more

Објект „Кокиче“ од 1 Декември 2016 година е префрлен во потполно реновиран и адаптиран простор во ОУ „Ѓорче Петров“


Во еден современ, модерен и по сите нормативи уреден простор во својата 51 година од своето постоење,...
read more