Весело огледало

Нашите другарчиња од група Далматинци на возраст од 4 до 5 години од објектот Пампурче ,
уживаа во играта со различните геометриски форми ги препознаваа користејќи огледало
прифакајќи го предизвикот на Едуино игратонот.
#едуиноигратон2022
#активност2
#Весело огледало