Контакт

Контактирајте не

ЈОУДГ„РОСИЦА“ - Ѓорче Петров - Скопје

Адреса

Ул. Исаија Мажовски бр. 35

Е-пошта

gradinkarosica@yahoo.com

Тел:

02 2035 509

Директор

м-р Даниела Темелкова
Тел: 2035-509 локал 102

Советник секретар

Славица Глушица
Офицер за заштита на личните податоци
Службено лице за посредување со информации од јавен карактер
е-маил: slavica.glushica@gradinkarosica.mk
Тел: 2035-509 локал 101
градинка-калинка

Објект "КАЛИНКА" Управа

Раководител на објект
Лела Милановска Исаилова

рипчииња

Објект "ДЕТЕЛИНКА"

Раководител на објект
Дијана Бошковска

кокиче

Објект "КОКИЧЕ"

Раководител на објект
Весна Митровска

пампурче

Објект "ПАМПУРЧЕ"

Раководител на објект
Катерина Цибрева

рипчииња

Објект "РИПЧИЊА"

Раководител на објект
Лела Милановска Исаилова

Воспитувач за контакт
Јулијана Јованоска