ЈОУДГ„РОСИЦА“ - Ѓорче Петров - Скопје

Ул. Исаија Мажовски бр. 35

Тел: 2035-509

Директор
м-р Даниела Темелкова
Тел: 2035-509 локал 102

Советник секретар
Славица Глушица
Офицер за заштита на личните податоци
Службено лице за посредување со информации од јавен карактер
Тел: 2035-509 локал 101
 

Објект "КАЛИНКА" - Управа

Ул. Исаија Мажовски бр.35
Тел. 2035 509


Раководител на објект
Весна Митровска

е-маил: vesna.mitrovska@gradinkarosica.mk

Објект "ДЕТЕЛИНКА"

Ул. Мечкин камен бр.45 А
Тел. 2041 531


Раководител на објект
Дијана Бошковска

е-маил: dijana.boshkovska@gradinkarosica.mk

Објект "КОКИЧЕ"

Ул. Борис Сарафов бр.131
Тел. 2041 452


Раководител на објект
Лела Милановска Исаилова

е-маил: lela.isailova@gradinkarosica.mk

Објект "ПАМПУРЧЕ"

Ул. Лука Геров бр.42а
Тел. 2035 508


Раководител на објект
Катерина Цибрева

е-маил: katerina.cibreva@gradinkarosica.mk

Објект "РИПЧИЊА"

Ул. Гуро Салај бр.31
Тел. 2034 625


Раководител на објект
Весна Митровска

е-маил: vesna.mitrovska@gradinkarosica.mk


Воспитувач за контакт
Лидија Поп Трајкова

е-маил: lidija.poptrajkova@gradinkarosica.mk