Согласно Законот за заштита на деца, во рамките на градинката работи Стручно советувалиште, чиј мултидисциплинарен тим го сочинуваат :

 • Шереметкоска Емилија - психолог
 • Костовска Љупка – логопед
 • д-р Серафимовска Ана – Доктор на медицина

Во взаемно делување во четириаголник

ГРАДИНКА – СЕМЕЈСТВО – ДЕТЕ – ОПШТЕСТВЕНА СРЕДИНА,

со својата стучност, професионалност, одговорност, организираност, систематичност, сигурност, ефикасност, максимална посветеност и ангажирање, користејќи ги искуствата и следејќи ги потребите на модeрното живеење, СТРУЧНОТО СОВЕТУВАЛИШТЕ обезбедува стручна  компетентна подршка за правилен  раст и развој на децата , ги зајакнува компетенциите на воспитно-згрижувачкиот и воспитно-образовниот кадар и родителите.

Советувалиштето својата работа ја врши преку :

 • Советувања за деца
 • Работа со родители
 • Работа со раководство
 • Соработка со надворешни заедници и институции
 • Организирање на стручни предавања

Своите активности Стручното советувалиште ќе ги реализира со :

 • Интерактивни обуки
 • Работилници
 • Индивидуални и групни советувања
 • Видео презентации
 • Информативни флаери и постери
 • Семинари

СОВЕТОДАВНО – ЕДУКАТИВНИ ФЛАЕРИ ОД ПСИХОЛОШКИ КАРАКТЕР


Печати   Е-пошта