Одлука за избор на кандидати за вработување на неопределено време

По спроведена постапка на јавен оглас бр. 01/2022, објавен на 29.12.2022г., Директорот на ЈОУДГ „Росица “ Ѓорче Петров – Скопје, на ден 01.02.2023г. донесе Одлука за избор на кандидати за вработување на неопределено време.