Решение за употреба на детски списанија и прирачници – донесени по донесување на ПРОГРАМАТА ЗА РАНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ

* Решение за употреба на детски списанија и прирачници
– донесени по донесување на ПРОГРАМАТА ЗА РАНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ

1. Интегриран прирачник КРЕАТИВНА ИГРА од авторите: Д-р Лена Дамовска , М-р Ели Маказлиева, М-р Соња Чаловска и Весна Пецева, издавачка куќа ЕДУКА МАК, Скопје. За деца од 4 до 5 години.
Решение бр. 11-5230/5 од04.09.2015 год.

2. Интегриран прирачник КРЕАТИВНА ИГРА од авторите: Д-р Лена Дамовска , М-р Ели Маказлиева, М-р Соња Чаловска и Весна Пецева, издавачка куќа ЕДУКА МАК, Скопје. За деца од 5 до 6 години.
Решение бр. 11-4726/6 од 04.09.2014год.

3. Прирачникот ,,ПРИРАЧНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЛИКОВНИ АКТИВНОСТИ ЗА ВОСПИТУВАЧИ И РОДИТЕЛИ” наменет за деца од 4 до 5 години, од авторите: д-р Маја Рауниќ Кирков, издавачка куќа ПРОСВЕТНО ДЕЛО.
Решение бр. 11-6296/6 од 07.10.2014год.

4. Прирачникот ,,ПРИРАЧНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЛИКОВНИ АКТИВНОСТИ ЗА ВОСПИТУВАЧИ И РОДИТЕЛИ” наменет за деца од 5 до 6 години, од авторите: д-р Маја Рауниќ Кирков, издавачка куќа ПРОСВЕТНО ДЕЛО.
Решение бр. 11- 6296/7 од 07.10.2014год.

5. Прирачник “Ги почитуваме различностите” – од авторите Данко Бутурач и Зринка Костовиќ.
Решение бр. 11-805/4 од 19.03.2014год.

6. Прирачникот ,,ДЕТСКИ СВЕТ 1”наменет за деца од 5 до 6 години, од авторите: проф.д-р Билјана Камцевска, проф.д-р Весна Макашевска, проф.д-р Симона Палчевска и Александра Митровска.
Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства ,,Просветно дело-Скопје.
Решение бр. 11-6197/6 од 06.10.2015год.

7. Прирачникот ,,ДЕТСКИ СВЕТ 2”наменет за деца од 5 до 6 години, од авторите: проф.д-р Билјана Камцевска, проф.д-р Весна Макашевска, проф.д-р Симона Палчевска и Александра Митровска.
Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства ,,Просветно дело-Скопје.
Решение бр. 11-6197/7 од 06.10.2015год.

8. Прирачник ПЕСНИ И СКАЗНИ ЗА ОВОШЈА И ЗЕЛЕНЧУЦИ РАЗНИ од авторот: М-р Ели Маказлиева, издавачка куќа ЕДУКА МАК, Скопје.
Решение бр. 11-7243/5 од 05.11.2015год.

9. Детско списание РОСИЦА заедно со работниот прилог РОСИЦА ПЛУС и прилог за родители РОСИЦА ЗА РОДИТЕЛИ, од Акционерското друштво за издавање учебници и наставни средства ,,Просветно дело” Скопје.
Решение бр.11-7750/4 од 27.10.2014 год.

10. Прирачник ЅВОНО ЅВОН ЗА БОНТОН од авторите: М-р Ели Маказлиева и Розе Костеска, издавачка куќа ЕДУКА МАК, Скопје.
Решение бр. 11-7727/4 од 27.10.2015год.

11. Детско списание СМЕШКО од издавачка куќа ЕДУКА МАК, Скопје.
Решение бр. 11-7748/4 од 22.10.2014год.

12. Прирачник за воспитувачи – “Математика за предучилишна возраст” од авторот Карен Морисон од ДОО Арс Ламина публикации – Скопје.
Решение бр. 11-3263/6 од 18.06.2015г.

13. Списанието ,,Супер смешка” од издавачка куќа ЕДУКА МАК, Скопје.
Решение бр. 11-5400/3 од 01.09.2016 год.

14. Прирачникот ,,Еко дете приказна плете” од авторот: М-р Ели Маказлиева, издавачка куќа ЕДУКА МАК, Скопје.
Решение бр. 11-5444/6 од 01.09.2016год.

15. Прирачник “Го откриваме светот со Емил и Елена 1” за деца од 4 до 5 години, од авторите Билјана Камчевска, Весна Макашевска, Симона Палчевска и Александра Митрова, во издание на на АД за издавање учебници и наставни средства “Просветно дело” – Скопје.
Решение бр. 11-7714/2 од 01.12.2015год.

16. Прирачник “Го откриваме светот со Емил и Елена 2” за деца од 5 до 6 години, од авторите Билјана Камчевска, Весна Макашевска, Симона Палчевска и Александра Митрова, во издание на на АД за издавање учебници и наставни средства “Просветно дело” – Скопје.
Решение бр. 11-7714/3 од 01.12.2015год.

17. Прирачник “Воведување во математиката” за деца од 4 до 5 години од авторите Никола Петров и Весна Макашевска, во издание на АД за издавање учебници и наставни средства “Просветно дело” – Скопје
Решение бр. 11-7714/4 од 01.12.2015год.

18. Прирачник “Воведување во математиката” за деца од 5 до 6 години од авторите Никола Петров и Весна Макашевска, во издание на АД за издавање учебници и наставни средства “Просветно дело” – Скопје
Решение бр. 11-7714/5 од 01.12.2015год.

19. Прирачникот,,Секој има право да се храни здраво” од Киро Донев, Билјана Ристевска, Натали Николовска и Ксенија Трајчева.
Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства ,,Просветно дело-Скопје.
Решение бр. 11-10253/3 од 23.12.2015г.

20. Прирачникот ,,Моето семејство” од М-р Ели Маказлиева – ЕДУКА МАК, Скопје .
Решение бр. 11-9017/2 од 02.10.2015год.

21. Прирачникот ,,Ги почитуваме различностите” од Данко Батулац и Зринка Остовиќ.
Решение бр. 11-805/4 од 19.03.2014 год.

22. Прирачникот ,,Играв јас, сега играј ти” од авторите Снежана Мисарчиева и Елизабета Симоновска – Просветно дело, Скопје.
Решение бр. 11-7593/4 од 24.11.2016 год.

23. Прирачникот ,,Бонтон” – Просветно дело, Скопје.
Решение бр. 11-7030/4 од 24.11.2016 год.