СТРУЧНО СОВЕТУВАЛИШТЕ на ЈОУДГ „ РОСИЦА “ Ѓорче Петров – Скопје

Согласно Законот за заштита на деца, во рамките на градинката работи Стручно советувалиште, чиј мултидисциплинарен тим го сочинуваат :

Во взаемно делување во четириаголник

ГРАДИНКА – СЕМЕЈСТВО – ДЕТЕ – ОПШТЕСТВЕНА СРЕДИНА,

со својата стучност, професионалност, одговорност, организираност, систематичност, сигурност, ефикасност, максимална посветеност и ангажирање, користејќи ги искуствата и следејќи ги потребите на модeрното живеење,

СТРУЧНОТО СОВЕТУВАЛИШТЕ обезбедува стручна  компетентна подршка за правилен  раст и развој на децата , ги зајакнува компетенциите на воспитно-згрижувачкиот и воспитно-образовниот кадар и родителите.

Советувалиштето својата работа ја врши преку :

Своите активности Стручното советувалиште ќе ги реализира со :