Емотивко

Нашите другарчиња од група Бајка на возраст од 4 до 5 години од објектот Детелинка
го прифатија предизвикот на Едуино Игратонот .
Тие преку различни сложувалки ги препознаваа основните емоции и истите ги изразуваа преку експресија на своите лица.
#едуиноколективенпорталзадигиталнисодржини
#едуиноигратон2022
#активност4
#Емотивко