Соопштение

Почитувани родители, Ве известуваме дека од 03.07.2023 г., згрижувањето на децата од објектот ,,Рипчиња” ќе се одвива во објектот ,,Калинка” во населба Хром.

Одлука за избор на кандидати за вработување на неопределено време

По спроведена постапка на јавен оглас бр. 01/2022, објавен на 29.12.2022г., Директорот на ЈОУДГ „Росица “ Ѓорче Петров – Скопје, на ден 01.02.2023г. донесе Одлука за избор на кандидати за вработување на неопределено време.

Известување за родителите на идните првачиња

Почитувани родители, Ве известуваме дека потврдата за систематски преглед на оралната празнина (стоматолошки преглед) издадена од стоматолог на Јавно здравство можете да ја добиете на детската превентивна стоматологија во Поликлиника Ѓорче Петров секој работен ден од 08:30 часот до 19:30 часот, освен во вторник кога работат само прва смена од 08:30 часот до 13:30 часот. […]

Решение за употреба на детски списанија и прирачници – донесени по донесување на ПРОГРАМАТА ЗА РАНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ

* Решение за употреба на детски списанија и прирачници – донесени по донесување на ПРОГРАМАТА ЗА РАНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ 1. Интегриран прирачник КРЕАТИВНА ИГРА од авторите: Д-р Лена Дамовска , М-р Ели Маказлиева, М-р Соња Чаловска и Весна Пецева, издавачка куќа ЕДУКА МАК, Скопје. За деца од 4 до 5 години. Решение бр. 11-5230/5 […]